• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/27 ساعت 21:56

    ما که امیدی به کسی نبستیم اما شما چرا عزا برداشتین؟
    - امید هر جریان اصیل سیاسی باید فقط به مردم باشد، آزادی‌خواهان