• #ظریف: عادی سازی همکاری دفاعی #ایران با جهان از امروز، پیروزی‌ برای آرمان چندجانبه‌گرایی و #صلح و امنیت در منطقه‌
    روزی بسیار مهم برای جامعه بین‌المللی که در مخالفت با تلاش‌های بدخواهانه آمریکا از قطعنامه ۲۲۳۱ و #برجام صیانت کرده