• تسلیحات غیرمتعارف و کشتار جمعی و واردات بی رویه سلاحهای متعارف در دکترین دفاعی #ایران جایگاهی ندارد. توان بازدارندگی کشور مبتنی بر دانش و توانمندی بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران است. در تاریخ معاصر، ایران به رغم اختلاف و برتری در قدرت، هیچگاه آغازگر #جنگ نبوده