• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/27 ساعت 15:15

    دکتر ظریف همچنین از مشارکت دکتر عبدالله در روند سیاسی و پذیرش مسئولیت شورایعالی مصالحه ملی افغانستان قدر دانی و مشارکت طالبان در ساختار سیاسی افغانستان را مورد حمایت کشورمان ذکر کرد.