• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/07/26 ساعت 19:29

    اگه چند سال پیش مهاجرت کردید به امریکا، یا به هردلیلی چند ساله ساکن امریکایید، لازم نیست حتما هر روز رشته استوری درباره انتخابات بذارید و اطلاعات غلط بدین به مردم!

    حداقل داری اطلاعات می‌دی، یه اشاره کن در شهر و محله ما؛ هی نگو در امریکاااا!

    آمریکا فقط محله و ایالت شما نیست، گل.