• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/26 ساعت 18:36

    عذر بدتر از گناه
    در کشوری که روز و شب برای مردم مثل ایام حکومت نظامی ایست و بازرسی وجود داره
    کامیون کامیون بار قاچاق جابجا میشه؟!
    پلیس ما در حد پلیس عراق نیست یا این هم از اون تکذیب‌های قبل تاییده؟