• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/26 ساعت 15:25

    ادعا، عمد، واقعی، ساختگی، راست یا دروغ …
    خبر کشف داروی قاچاق، ضربه سنگینی به پویش ضدتحریم و مظلومیت مردم نیازمند به دارو، بوده است. باید عاجزانه از آقای رییسی و وزیر اطلاعات درخواست کنیم که ریشه این فتنه را فاش کنند و بخشکانند.