• حسن ایرلو #سفیر جدید ایران در #یمن وارد صنعا شد

    سخنگوی وزارتخارجه در پاسخ به سوالم گفت که «حسن ایرلو» سفیر جدید #ایران وارد صنعا شده و به زودی رونوشت استوارنامه خود را به وزیر خارجه دولت نجات ملی و استوارنامه خود را به رئیس شورای عالی سیاسی یمن تقدیم میکند.