• استفتای کاربردی و کم نظیر رهبر انقلاب در مورد جایز نبودن سفر غیرضروری در دوره کرونا که حجت رو برای مردم و مسئولین تموم میکنه