• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/25 ساعت 14:21

    مسایل مهم ایران: آزادی، فساد، ناکارآمدی و تحریم.
    آخری به همه ضریب می‌دهد، تحریم با محدودیت‌ها و فقدان شفافیت #فساد و جرایم مالی را افزایش می‌دهد، حاکمیت را به احتیاط بیشتر وادار کرده و #آزادی را سرکوب می‌کند و با از کارانداختن نظام مدیریتی #ناکارآمدی را تشدید می‌کند
    #روایت_تحریم