• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/25 ساعت 23:14

    سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن حملات تروریستی دو روز گذشته به نظامیان پاکستان در اورمارا و کویته و با مردود دانستن تمامی اشکال تروریسم بر ضرورت مشارکت همه کشورهای منطقه در مبارزه مستمر با مرتکبان، سازمان دهندگان، پشتیبانان و حامیان مالی اقدامات تروریستی تاکید کرد .