• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/24 ساعت 12:50

    ۲. ماهیت تحریم تسلیحاتی با تحریم غیرمستقیم دارو یا تحریم تبادل مالی متفاوت است، در تحریم غیرمستقیم مثل دارو، خرید و فروش دارو ممنوع نیست، راه‌های خرید دارو محدود و مسدود است. حتی باوجود لغو تحریم اسلحه، دو مانع عمده وجود دارد:
    - تحریم‌های بانکی
    - توان محدود مالی ناشی از تحریم نفت