• علاوه بر رفع محدودیتهای تسلیحاتی ایران طبق بند۵ پیوست ب قطعنامه۲۲۳۱، در۲۷مهر ممنوعیت سفر ۲۳فرد ارشد در وزارت دفاع و سپاه پاسداران هم برداشته میشه.‌ نگاهی به این لیست اهمیت آزاد شدن سفر قانونی این افراد رو نشون میده هرچند از این جمع سردار سلیمانی بین ما نیست
    #رفع_تحریم_تسلیحاتی