• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/24 ساعت 12:54

    ۳. ایران کشور میلیتاریستی نبوده، پایین‌ترین سرانه بودجه دفاعی را در این منطقه خطرناک دارد، ج.ا. حتی در اوج جنگ با خساست دست به خرید اسلحه می‌زد، بخش بزرگی از نیاز ما تولید داخل است، بخش بزرگی از تجهیزات نظامی ما نیاز مبرم به نوسازی دارد. ضعف دفاعی به ذلت دیپلماتیک می‌انجامد.
    ت/ب