• این افراد بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ در لیست تحریمهای قطعنامه‌های شورای امنیت قرار گرفته بودند و بر این اساس ممنوع السفر و ممنوع المعامله بودند و اموالشان در خارج کشور بلوکه می‌شد .بر اساس قطعنامه۲۲۳۱ روز یکشنبه ممنوعیت سفر این افراد لغو می‌شود و سایر ممنوعیتها سال ۲۰۲۳ رفع می‌شوند