• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/23 ساعت 17:28

    اگر فکر کردید تاثیر بیرون کردن #فردوسی‌پور از صداوسیما کم‌تر از تاثیر کارهای شیرین عبادی یا مسیح علی‌نژاد است سخت در اشتباهید، #ویرانی‌طلبان خارج برای ویرانی کشور حداقل از ما پول نمی‌گیرند، داخلی‌ها از جیب ما خرج ویرانی می‌کنند.