• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/23 ساعت 12:12

    وزیر بهداشت خبر داد: منع عبور و مرور در ۵ کلانشهر تهران کرج مشهد اصفهان و ارومیه در ایام تعطیلی پیش ر‌و/ تسنیم
    #کرونا