• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/07/22 ساعت 14:09

    حداقل #حقوق در ایران معادل ۲ گرم #طلا شده است! این جمله را اگر اول سال می‌گفتید به شما می‌خندیدند و شما را متوهم می‌دانستند! اما امروز واقعیتهای #اقتصاد ،خود را به ما نشان می‌دهد!
    @MolaviDr