• همشهری: «کیوان.ا» متهم به #تجاوز به دختران، در طی ١٠ سال به ٣٠٠ نفر تجاوز کرده و از خونه‌اش ۴۶ فیلم مختلف تجاوز کشف شده

    …و جالب اینکه تنها ١٠ دختر با مواجهه مستقیم با متهم، ثبت شکایت کردن، یعنی حدود ٣ درصد متعرضان
    و کلا ٣٠ دختر ثبت شکایت کردند، یعنی ١٠ درصد دختران
    #مفسد