• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/21 ساعت 13:14

    سخنگوی وزارت امور خارجه: دولت ترامپ می‌خواهد پلیس دنیا باشد اما وقت این گردن کشی‌ها خیلی وقت است که تمام شده است.