• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/21 ساعت 13:41

    سخنگوی وزارت امور خارجه: انگلیس بدهی قطعی به جمهوری اسلامی ایران دارد و تاخیرها هم غیرقابل پذیرش است.