• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/21 ساعت 13:42

    سخنگوی وزارت امور خارجه: روند آستانه، روندی پویا و زنده است. در پی آن هستیم که تا پایان اکتبر نشستی در سطح معاونین وزیر برگزار شود.