• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/21 ساعت 00:24

    #سوال
    حکم حقوقی موانعی که بعضی صاحبان مکان‌های مسکونی یا تجاری به هر دلیل در معبر عمومی و برای جلوگیری از پارک خودرو نصب میکنند، چیست؟ چه قانونی به این افراد حق تصرف در معبر عمومی بعضا پر تردد را می‌دهد؟کدام ارگان به اعتراض احتمالی رسیدگی می‌کند؟