• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/21 ساعت 04:41

    خودکشی امر ساده‌ای نیست، بویژه برای کودک … مسئله قطعا تنها نداشتن گوشی نیست …مسئله تراکم حجمی از درد است که از طاقت کودکانه او خارج بوده، دردی که کودکی را از او گرفت و به او جسارت پایان خود خواسته داد
    و سید محمد با دردهایش ۱۱۱ ساله شد