• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/21 ساعت 13:18

    سخنگوی وزارت امور خارجه: هم در داخل جمهوری اسلامی ایران و هم در جمهوری خلق چین اجماعی جدی مبنی بر ارتقای روابط به سطح مشارکت راهبردی وجود دارد.