• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/21 ساعت 13:50

    سخنگوی وزارت امور خارجه: تحریم‌ها به نقطه‌ای رسیده‌اند که باعث شکست خود می‌شوند.