• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/21 ساعت 13:44

    سخنگوی وزارت امور خارجه: اینکه در کارزار انتخاباتی آمریکا چه کسی از چه چیزی منتفع می‌شود، به ما ربطی ندارد. هر کسی با هر نیتی وارد حریم امنیتی ما شود، سیلی خواهد خورد.