• استقلال تهران   FcEsteghlal@

    1399/07/20 ساعت 10:36

    گزارش تمرین نوبت صبح

    بازیکنان بعد از گرم کردن کار با توپ و موانع را انجام دادند و زیر نظر کادر فنی در چهار ایستگاه تمرینات سرعتی و استقامتی را برگزار کردند

    #استقلال