• داستایفسکی: از هر آدم رذلی بپرسید ترجیح می‌دهد با رذلی مثل خودش سروکار داشته باشد یا با آدمی بزرگوار و خوش‌قلب، بی‌تردید خواهد گفت: با آدمی بزرگوار و خوش‌قلب!
    پیروزی فضیلت، در همین است …