• اینکه رئیس جمهور حقوقدان یک کشور در یک صحبت و بدون طی طریق قانونی عملی را جرم انگاری و برای آن کیفر تعیین کند هیچ گونه توجیه عقلانی و حقوقی ندارد.