• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/19 ساعت 20:21

    ما از همسایگان خود، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، می‌خواهیم که بر اساس احترام به حقوق بین الملل و تمامیت ارضی، در گفتگوهای جدی مشارکت نمایند.
    از تلاش‌های سازنده همسایه مان، کشور روسیه، نیز قدردانی می‌کنیم.