• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/18 ساعت 13:50

    این هم تدارک حکومتی دیگر برای تشییع جنازه کسی که بسیاری او را بزرگترین هنرمند تاریخ آمریکا می‌دانند.
    البته بسیاری نیز معتقدند که او را کشتند و دادگاه بررسی علت مرگش را ماست‌مالی کردند.