• استاد #شجریان یکی از نمادهای ملی این مردم بزرگ است . برخلاف خواست دشمنان ایران عزیز و رسانه‌های ظاهرا هم زبان ما ، او را اسیر و محدود به سیاسی بازیهای بی فایده نکنیم. خواست آن بزرگ و فرزند خلفش همین بود و هست.او به دیدار حق رفته و بیشتر از همیشه به دعای خیر ما نیاز داد .روحش شاد