• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/18 ساعت 21:20

    دو سال پیش توفیق شد بعد از مدت‌ها به مشهد بروم، اواخر اسفند بود یک روز صبح تا بعدازظهر را گذاشتم برای آرامگاه فرودسی بزرگ. بد رسیدگی می‌شد، بی‌رمق و غبارگرفته بود، امیدوارم حضور شجریان در این مکان، رونق و شکوه بیشتری به توس و مجموعه آرامگاه بازگرداند.