• قل اللهم … تعز من تشاء وتذل من تشاء

    بگو: بارالها!.. هر کس را بخواهی، عزت می‌دهی؛ و هر که را بخواهی خوار می‌کنی.
    آل عمران