• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/17 ساعت 21:38

    نقض بی‌طرفی اینترنت و سرکوب جریان آزاد توسط یک ابرقدرت قباحت بیشتری دارد. اینا کثافت خالصند.