• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/07/17 ساعت 18:56

    #شجریان از قله موسیقی، هماره همراه و خاک پای ملت ایران بود؛ از استعفا از رادیو پس از کشتار وحشیانه ۱۷ شهریور ۵۷ تا صدای خس و خاشاک خواندن خود در حوادث سال ۸۸