• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/17 ساعت 20:06

    شجریان که محبوب قلب‌هاست خدا از سر تقصیرات آنان که خودی و ناخودی می‌کنند، آنان که بخشی از هویت مردم را ندیده می‌گیرند و سرکوب می‌کنند، آنان که زیبااندیش نیستند و زیبایی را نمی‌ستایند، بگذرد.