• #ظریف در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا:
    در بحبوحه همه‌گیری #کرونا، آمریکا درصدد نابودکردن کانال‌های باقیمانده برای پرداخت‌ پول دارو و غذا است.
    ایرانیان این آخرین سبعیت‌ها را نیز از سر خواهند گذراند، اما تبانی برای گرسنگی‌ دادن یک ملت، جنایت علیه بشریت است.