• خسرو آواز ایران پر کشید
    استاد محمد رضا شجریان پس از تحمل دوره طولانی بیماری عصر امروز (پنجشنبه) در بیمارستان جم تهران درگذشت/ ایرنا https://pic.twitter.com/M۹uKwx۱cgk