• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/16 ساعت 16:26

    از دو طرف خواسته شده در پرتو روابط دوستانه و اصول حسن همجواری، ضمن احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، کلیه اقدامات و تدابیر امنیتی لازم را برای جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث غیرقابل قبول اتخاذ نمایند.
    https://b۲n.ir/۰۳۰۳۷۱