• چرخوندن گنده لات‌ها و زورگیرها و خلافکارها توی سطح شهر بازدارنده است؟؟؟
    یعنی دیگه کسی کار خلاف انجام نمی‌ده؟؟