• واقعا #کرونا بین ما و مسئولین ارشد نظام فرق میذاره؟ آدم معمولیا برن بیمارستان کرونا میگیرن و مقامات نمیگیرن؟۸ماهه سر کاریم که برای دندون درد هم نمیریم درمانگاه؟جانسون و ترامپ که کرونا گرفتن کار خوبی کردن و باید الگوی ما باشن؟رهبری میگن همه رعایت کنن،منظورشون خودشون و ما معمولیاس؟