• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/14 ساعت 13:37

    سخنگوی وزارت امور خارجه: مسیر ایالات متحده، مسیر زورگویی است که البته مسیر زور گویی مدت هاست در این منطقه بسته شده است.
    گفتگوهای بین افغانی باید بین نمایندگان مردمی برگزار شوند و چارچوب، جمهوری اسلامی افغانستان و قانون اساسی این کشور است.