• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/14 ساعت 14:38

    سخنگوی وزارت امور خارجه: ایران طرحی را هم در این راستا آماده کرده و امیدو ار است با مشورت از هر دو طرف جمهوری آذربایجان و ارمنستان و کمک سایر کشورهای همسایه آن را پیش ببرد.
    جمهوری اسلامی ایران تعرض به مرزها و خاکش را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد.