• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/07/14 ساعت 18:35

    تیم حقوقی این پرونده نیز همان تیم حقوقی بانک ملت کشورمان بود که دولت انگلیس را در وضع تحریمها علیه بانک ملت مقصر شناخت و آنها را مجبور به پرداخت غرامت نمود.