• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/14 ساعت 13:36

    سخنگوی وزارت امور خارجه: در خصوص جزایر سه گانه جمهوری اسلامی ایران از کسی اجازه نمی‌گیرد که در مرزها و سرزمین خودش چه اقداماتی را انجام بدهد.