• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/14 ساعت 13:44

    سخنگوی وزارت امور خارجه: جمهوری اسلامی مفتخر است که جامعه‌ای پر از گفتگو و چندصدایی ر ا فراهم آورده است. مواضع جمهوری اسلامی ایران را بعد از تدوین، وزارت امور خارجه بیان می‌کند.