• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/07/13 ساعت 08:39

    دقایقی پیش، در بیمارستان عرفان نیایش، نام، نام پدر، شماره موبایل و شماره کارت ملی اینجانب سه بار فریاد زده و در پایان به حول و قوه الهی ثبت شد.