• قطر ایرویز ایمیل تبلیغاتی فرستاده و نوشته:
    Travel with the airline you can rely on
    آدم این ترکیش ایرلاین بی‌اعتبار رو که می‌بینه، تازه می‌فهمه چه شعار و رفتار «حسابی»ای داره قطر.